INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA" 

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

 

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego!

 

 

 


 

RADA NAUKOWA

INSTYTUTU CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA"

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215 poz. 1412)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

INSTYTUTU CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA"

 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie.
1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
2. korzystanie z pełni praw publicznych,
3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
4. posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

1. informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych,
2. koncepcji rozwoju instytutu badawczego w formie prezentacji multimedialnej złożonej na nośniku elektronicznym,
3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia,
4. oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia".

1. Statut Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 02.02.2011 r.,
2. Regulamin organizacyjny Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" z dnia 18.12.2014 r.,
3. Bilans Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" za 2014 r. wraz z rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów pieniężnych,
będą udostępnione do wglądu osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora, w siedzibie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w sekretariacie Instytutu (pok. nr 32), w godzinach od 8.00 do 14.00, od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. II.1 oraz pkt. II.3-II.6 niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Zgłoszenia wraz z dokumentami należy dostarczyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora", do siedziby Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle (Kancelaria - pok. nr 032).

 

 

V. Oferty należy składać do dnia 27.04.2015 r. do godz. 14.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 


 


Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. jest sprawdzonym partnerem zarówno krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych Instytutów w Polsce, o czym świadczy kategoria A, przyznana decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej. Wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji i doświadczenia Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia.

 

Osiągnięcia Instytutu*:

 • wdrożono do przemysłu 879 technologii
 • uzyskano 1597 patentów, w tym 57 za granicą
 • opublikowano w kraju i za granicą 2041 prac
 • zaprezentowano 1718 referatów, komunikatów i posterów
 • zawarto 14 kontraktów na sprzedaż technologii za granicę
                                                                                           * stan na 31.12.2014r.

 

Dysponując nowoczesną aparaturą pomiarowo - badawczą Instytut kompleksowo świadczy usługi: badawcze, analityczne, doradcze i projektowe oraz wykonuje usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej.

 

Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie:

 • syntezy i technologii organicznej,
 • żywic fenolowych, akrylowych, epoksydowych, poliwęglanów i innych oraz modyfikowaniu właściwości żywic,
 • rozdziału gazów, procesów wodorowych i ciśnieniowych,
 • technologii przetwarzania surowców odnawialnych,
 • procesów petro- i karbochemicznych,
 • katalizy homo- i heterogennej,
 • chemii i technologii polimerów i tworzyw sztucznych oraz ich modyfikacji i przetwórstwa,
 • środków powierzchniowo-czynnych i chemii gospodarczej,
 • środków pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu,
 • analizy chemicznej,
 • fizykochemii,
 • inżynierii chemicznej,
 • ochrony środowiska i utylizacji odpadów.

 

ICSO „Blachownia" współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Współdziała w konsorcjach naukowo-przemysłowych, w sieciach naukowych i platformach technologicznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów przemysłowych oferowane technologie, rozwiązania technologiczne, produkty branżowe i świadczone usługi systematycznie dostosowuje do światowych standardów. Posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a Zakład Analityczny wykonuje analizy zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice GLP).
Doskonali kadrę specjalistów, inwestuje w młodych, ambitnych i kreatywnych ludzi.
Absolwentom wyższych uczelni, zwłaszcza kierunków chemicznych, daje szansę samodzielnego rozwoju naukowego. 66% pracowników zatrudnionych w Instytucie posiada wyższe wykształcenie.
Miarą wysokiego poziomu realizowanych prac Instytutu jest uzyskanie szeregu państwowych oraz ministerialnych nagród i wyróżnień, a także licznych medali na międzynarodowych i krajowych wystawach wynalazków i nowoczesnych technologii.